HĐND tỉnh giám sát hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX và Quỹ đầu tư phát triển: Vốn điều lệ thấp, cho vay khó khăn

Trang: