Huy động vốn

   1. Hoạt động huy động vốn của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bạc Liêu là hoạt động thông qua việc nhận tiền gửi dưới hình thức hợp đồng huy động vốn, nhận tiền vay và tiền đầu tư trái phiếu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước bằng tiền đồng Việt Nam, nhằm mục đích tạo nguồn vốn để đầu tư trực tiếp hoặc đầu tư gián tiếp vào các dự án, phương án thuộc đối tượng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.
 
   2. Việc huy động vốn thực hiện theo nguyên tắc phải hoàn trả đầy đủ, có lãi suất và sử dụng vốn huy động có hiệu quả kinh tế - xã hội.
 
   3. Quỹ được huy động vốn trung hạn và dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Quỹ không huy động nguồn vốn ngắn hạn.
  
   4. Trường hợp huy động vốn cho ngân sách tỉnh được thực hiện theo quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu gửi tiền thông qua hình thức hợp đồng huy động vốn, hợp đồng cho vay hoặc mua trái phiếu Quỹ.
Trang: