Văn bản BLDIF

  • (Vd: 21/02/2011)
  • (Vd: 21/02/2011)
Số Tên văn bản Ngày ban hành
13/QĐ-HĐQL Quyết định số 13/QĐ-HĐQL của Hội đồng quản lý về việc ban hành Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng, thực hiện dự án đầu tư của Quỹ ĐTPT Bạc Liêu 30-05-2022
14/QĐ-HĐQL Quyết định số 14/QĐ-HĐQL về việc ban hành Quy chế quản lý các khoản đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, góp vốn, mua cổ phần, phần góp vốn của tổ chức kinh tế của Quỹ ĐTPT Bạc Liêu 30-05-2022
16/QĐ-HĐQL Quyết định số 15/QĐ-HĐQL ngày 10-08-2022 của Hội đồng quản lý về việc ban hành Quy chế xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay của Quỹ ĐTPT Bạc Liêu 10-08-2022
12/QĐ-HĐQL Quyết định số 12/QĐ-HĐQL ngày 30-05-2022 của Hội đồng quản lý về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, mua sắm và quản lý tài sản cố định của Quỹ ĐTPT Bạc Liêu 30-05-2022
11/QĐ-HĐQL Quyết định số 11/QĐ-HĐQL ngày 29-04-2022 của Hội đồng quản lý về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Quỹ Đầu tư phát triển Bạc Liêu 29-04-2022
09/QĐ-HĐQL Quyết định số 09/QĐ-HĐQL ngày 29-04-2022 của Hội đồng quản lý về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của Quỹ Đầu tư phát triển Bạc Liêu 29-04-2022
08/QĐ-HĐQL Quyết định số 08/QĐ-HĐQL ngày 29-04-2022 của Hội đồng quản lý về việc ban hành Quy chế đảm bảo tiền vay của Quỹ Đầu tư phát triển Bạc Liêu 29-04-2022
07/QĐ-HĐQL Quyết định số 07/QĐ-HĐQL ngày 29-04-2022 của Hội đồng quản lý về việc ban hành Quy chế huy động vốn của Quỹ Đầu tư phát triển Bạc Liêu 29-04-2022
06/QĐ-HĐQL Quyết định số 06/QĐ-HĐQL ngày 29-04-2022 của Hội đồng quản lý về việc ban hành Quy chế cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bạc Liêu 29-04-2022
12/QĐ-QĐT Quyết định số 12/QĐ-QĐT ngày 02-08-2021 của Giám đốc Quỹ về việc ban hành lãi suất cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Bạc Liêu 02-08-2021
548/QĐ-UBND Quyết định 548/QĐ-UBND ngày 17-12-2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Bạc Liêu 17-12-2021
31/NQ-HĐND Nghị quyết 31/NQ-HĐND ngày 09-12-2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc thông qua phương án cấp, bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ ĐTPT Bạc Liêu giai đoạn 2021 -2024 09-12-2021
554/QĐ-UBND Quyết định 554/QĐ-UBND ngày 20-12-2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành danh mục các lĩnh vực đầu tư và cho vay của Quỹ ĐTPT Bạc Liêu giai đoạn 2022 - 2025 20-12-2021
124/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ BLTD cho DNNVV tỉnh Bạc Liêu 24-05-2019
02/QĐ-HĐQL Sửa đổi, bổ sung quy chế thẩm định 10/03/2015
Số:04/HĐ-HĐQL Quy chế đầu tư trực tiếp 21/02/2017
01/QĐ- HĐQL
Quy chế quản lý rủi ro tín dụng của Quỹ Đầu phát triển tỉnh Bạc Liêu 7/6/2012
02/QĐ- HĐQL
Quy chế ủy thác và nhận ủy thác của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bạc Liêu 7/6/2012
04 / QĐ-HĐQL Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy điều hành của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bạc Liêu 05/10/2010
03 / QĐ-HĐQL Quy chế thẩm định dự án đầu tư của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bạc Liêu 21/02/2011
10 / QĐ-HĐQL Quy chế góp vốn thành lập doanh nghiệp của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bạc Liêu 11/08/2011
Trang: