Văn bản BLDIF

  • (Vd: 21/02/2011)
  • (Vd: 21/02/2011)
Số Tên văn bản Ngày ban hành
425/QĐ-UBND Quyết định số 425/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bạc Liêu về Ban hành danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh do Quỹ Đầu tư phát triển Bạc Liêu thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay năm 2021 24/12/2020
124/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ BLTD cho DNNVV tỉnh Bạc Liêu 24-05-2019
04/QĐ-HĐQL Sửa đổi, bổ sung quy chế cho vay 10/03/2015
03/QĐ-HĐQL Sửa đổi, bổ sung quy chế đảm bảo tiền vay 10/03/2015
02/QĐ-HĐQL Sửa đổi, bổ sung quy chế thẩm định 10/03/2015
Số:04/HĐ-HĐQL Quy chế đầu tư trực tiếp 21/02/2017
01/QĐ- HĐQL
Quy chế quản lý rủi ro tín dụng của Quỹ Đầu phát triển tỉnh Bạc Liêu 7/6/2012
02/QĐ- HĐQL
Quy chế ủy thác và nhận ủy thác của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bạc Liêu 7/6/2012
61/QĐ-UBND Thay thế Quyết định số 2058/QĐ-UBND ngày 20/8/2010
Quyết Định Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bạc Liêu 10/12/2014
04 / QĐ-HĐQL Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy điều hành của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bạc Liêu 05/10/2010
03 / QĐ-HĐQL Quy chế thẩm định dự án đầu tư của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bạc Liêu 21/02/2011
05 / QĐ-HĐQL Quy chế huy động vốn của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bạc Liêu 21/02/2011
06 / QĐ-HĐQL Quy chế cho vay đầu tư của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bạc Liêu 21/02/2011
07 / QĐ-HĐQL Quy chế đảm bảo tiền vay của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bạc Liêu 21/02/2011
10 / QĐ-HĐQL Quy chế góp vốn thành lập doanh nghiệp của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bạc Liêu 11/08/2011
Trang: