Công bố thông tin

  • (Vd: 21/02/2011)
  • (Vd: 21/02/2011)
Số Tên văn bản Ngày ban hành
Biểu mẫu 1,2,3 tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương, tiền lương, tiền thưởng 2017
Biểu mẫu sô 2 báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng hội đồng quản lý 2017 30/06/2017
Trang: