Công bố thông tin

  • (Vd: 21/02/2011)
  • (Vd: 21/02/2011)
Số Tên văn bản Ngày ban hành
Báo cáo tài chính năm 2023
Báo cáo tài chính năm 2022
12/BC-QĐT Báo cáo chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng và mức thu nhập bình quân hàng tháng đối với người quản lý và người lao động của Quỹ Đầu tư phát triển Bạc Liêu 23-03-2022
Báo cáo tài chính năm 2020 của Quỹ Đầu tư phát triển Bạc Liêu
22/BC-QĐT Báo cáo chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng và mức thu nhập bình quân hàng tháng đối với người quản lý và người lao động của Quỹ Đầu tư phát triển Bạc Liêu 20/05/2021
14/BC-QĐT Báo cáo chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng và mức thu nhập bình quân hàng tháng đối với người quản lý và người lao động của Quỹ Đầu tư phát triển Bạc Liêu 20-04-2020
12/BC-QĐT Báo cáo chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng và mức thu nhập bình quân hàng tháng đối với người quản lý và người lao động của Quỹ Đầu tư phát triển Bạc Liêu 13-05-2019
16/BC-QĐT Báo cáo tài chính năm 2018 29-03-2019
15/BC-QĐT Báo cáo về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng và mức thu nhập bình quân hàng tháng đối với người quản lý và người lao động của Qũy Đầu tư phát triển Bạc Liêu 15-08-2018
Biểu mẫu 1,2,3 tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương, tiền lương, tiền thưởng 2017
Biểu mẫu sô 2 báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng hội đồng quản lý 2017 30-06-2017
Trang: