Cho vay đầu tư


DANH MỤC CÁC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG KINH TẾ- XÃ HỘI ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN CỦA TỈNH DO QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẠC LIÊU THỰC HIỆN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP VÀ CHO VAY GIAI ĐOẠN 2015-2020:

 1) Lĩnh Vực cho vay:

* Kết cấu hạ tầng giao thông, năng lượng, môi trường:

    ○ Đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông.

    ○ Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và phát triển điện, đặc biệt là khu vực nông thôn và những khu vực có nhu cầu cấp thiết khác.

    ○ Đầu tư hệ thông cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải.

    ○ Đầu tư hệ thông xử lý rác thải, tái chế, tái sử dụng chất thải.

* Công nghiệp, công nghiệp phụ trợ:

    ○ Đầu tư các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp.

    ○ Đầu tư các dự án phụ trợ bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp.

    ○ Di chuyển sắp xếp lại các cơ sở sản xuất, cụm làng nghề.

* Nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn:

    ○ Đầu tư hạ tầng các dự án sản xuất cây – con giống tập trung.

    ○ Đầu tư hạ tầng dự án phát triển vùng nguyên liệu tập trung, gắn với bảo quản nông sản sau thu hoạch; đầu tư hạ tầng dự án xây dụng, phát triển nông nghiệp áp dụng quy trình sản xuất VIETGAP, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

    ○ Đầu tư xây dựng hạ tầng các dự án đầu tư cơ sở chăn nuôi tập trung.

    ○ Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các dự án phục vụ sản xuất, phát triển nông thôn, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp.

* Xã hội hóa hạ tầng xã hội:

    ○ Đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở xã hội.

    ○ Đầu tư cơ sở hạ tầng theo chủ trương xã hội hóa lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao.

    ○ Đầu tư xây dựng, mở rộng chợ, chỉnh trang đô thị; đầu tư hạ tầng khu dân cư, khu đô thị, khu tái định cư.

    ○ Đầu tư xây dựng, cải tạo khu du lịch, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên.

   * Lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm, quan trọng khác tại địa phương do UBND tỉnh quyết định sau khi thống nhất với thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

   2) Điều kiện cho vay:

      - Các dự án phải thuộc đối tượng cho vay; 

      - Các dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật;

      - Chủ đầu tư phải có bộ máy quản lý đủ năng lực và trình độ chuyên môn để điều hành dự án;

     - Người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực của dự án hoặc lĩnh vực liên quan đến dự án

      - Dự án khả thi và có hiệu quả;

      - Có tối thiểu là 20% tổng mức đầu tư dự án là vốn tự có của chủ sở hữu;

      - Thực hiện bảo đảm tiền vay theo các quy định của Quỹ;

     - Có cam kết mua bảo hiểm đối với tài sản hình thành từ vốn vay hoặc tài sản khác không hình thành từ vốn vay nhưng được dùng đảm bảo tiền vay tại Quỹ thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc.

   3) Mức lãi suất cho vay: 

      - Không thấp hơn lãi suất cho vay tối thiểu do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước tại Quỹ trong từng thời kỳ.

          - Lãi suất cho vay hiện hành là 8,55%/năm.
 
  Khách hàng có thể tải về các biểu mẫu sau:

 

Trang: