Góp vốn thành lập DN

 

Quy định về các hình thức góp vốn thành lập doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Nghị định 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương và theo yêu cầu về hoạt động kinh doanh, đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bạc Liêu (viết tắt là Quỹ), để thực hiện các hoạt động đầu tư trực tiếp vào các công trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc đối tượng đầu tư quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ, một số trường hợp đặc thù do HĐQL Quỹ trình UBND tỉnh quyết định.

Quỹ có thể xem xét góp vốn thành lập các loại hình doanh nghiệp sau đây:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

2. Công ty cổ phần.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (là công ty con trực thuộc Quỹ).

Trang: