Văn bản Trung ương - Địa phương

  • (Vd: 21/02/2011)
  • (Vd: 21/02/2011)
Số Tên văn bản Ngày ban hành
86/2021/TT-BTC Thông tư 86/2021/TT-BTC ngày 06-10-2021 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 147/2020/NĐ-CP 06-10-2021
147/2020/NĐ-CP Nghị định 147/2020/NĐ-CP ngày 18-12-2020 của Chính phủ Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương 18-12-2020
90/2021/TT-BTC Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách 13/10/2021
07/2019/TT-BTP Thông tư hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Thông tư số 07/2019/TT-BTP, có hiệu lực từ ngày 10/01/2020) 25-11-2019
57/2019/TT-BTC Thông tư 57/2019/TT-BTC hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ Bảo lãnh tính dụng cho DNNVV 26-08-2019
39/2019/NĐ-CP Nghị định 39/2019/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 10-05-2019
03/2018/NQ-HĐTP Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại tòa án nhân dân 15-05-2018
23/2018/NĐ-CP Nghị định Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 23-02-2018
102/2017/NĐ-CP Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm 01-09-2017
14/2017/TT-NHNN Quy định phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng 29-09-2017
39/2016/TT-NHNN Quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng 30-12-2016
21/2017/TT-NHNN Quy định về phương thức giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng 29-12-2017
201/2011/TT-BTC
Thông tư về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệnh lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư 30-12-2011
24/2009/TT-NHNH Hướng dẫn việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn Ngân hàng phát triển Việt Nam và Quỹ đầu tư phát triển địa phương để thực hiện dự án đầu tư mới. 14-12-2009
139/2007/TT-BTC
Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương 29-11-2007
Trang: