Đầu tư trực tiếp

Áp dụng đối với tất cả các khoản đầu tư trực tiếp thuộc đối tượng đầu tư của Quỹ bằng nguồn vốn của Quỹ và nguồn vốn huy động khác, trừ trường hợp đặc biệt do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Đối tác cùng tham gia hợp tác đầu tư trực tiếp với Quỹ là các tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân, các cá nhân có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

- Quỹ có thể thực hiện đầu tư với tư cách là chủ đầu tư hoặc tham gia góp vốn với các tổ chức khác để đầu tư và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình theo phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư.

- Quỹ có thể trực tiếp quản lý dự án đầu tư hoặc thuê các tổ chức chuyên môn quản lý dự án theo quy định của pháp luật.

Đối tượng đầu tư trực tiếp là các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng thuộc các chương trình, mục tiêu theo chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, bao gồm:

1. Các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật;

2. Các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng của khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; các dự án phụ trợ bên ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao;

3. Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở và các dự án phát triển khu đô thị mới;

4. Các dự án bảo vệ và cải tạo môi trường;

5. Các dự án đầu tư trọng điểm khác theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Trang: