Thông tư hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Thông tư số 07/2019/TT-BTP, có hiệu lực từ ngày 10/01/2020)

Các tin khác

Trang: