Tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng (Nguồn: www.mof.gov.vn - 7/3/2018)

 
Hoặc có thể tải về để xem chi tiết nội dung thông tư tại đây: Thông tư 12/8201/TT-BTC 

Các tin khác

Trang: