Tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thực hiện Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 01/03/2023 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2021-2026); Công văn số 2209/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2021 - 2026). Kế hoạch số 06 KH-QĐT của Quỹ Đầu tư phát triển Bạc Liêu về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh quản lý tại Quỹ Đầu tư phát triển Bạc Liêu.

Ngày 24/7/2023, Quỹ Đầu tư phát triển Bạc Liêu tổ chức Hội nghị lấy “phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2021 – 2026” đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Bạc Liêu. Đến dự và giám sát hoạt động của Hội nghị có đồng chí Kim Miên - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Dương Thành Điền Trưởng Ban Dân chủ - Pháp Luật - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Dự hội nghị còn có đầy đủ 02 đồng chỉ được lấy phiếu tín nhiệm và các đồng chí ghi phiếu tín nhiệm thuộc Quỹ Đầu tư phát triển.

Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Dương - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ đã quán triệt nội dung, chương trình Hội nghị, mục đích và yêu cầu cụ thể:

Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý là nội dung quan trọng, được thực hiện định kỳ nhằm đánh giá thực chất mức độ tín nhiệm của cán bộ, năng lực cán bộ, từ đó góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ thấy được mức độ tín nhiệm của mình để “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng để các cấp ủy, cơ quan, tổ chức đánh giá, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ.

Việc lấy phiếu tín nhiệm cần bảo đảm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu, nhất là người được lấy phiếu tín nhiệm, người ghi phiếu tín nhiệm; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, bảo đảm thực chất, dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch trong lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả lấy phiếu tín nhiệm; nghiêm cấm và xử lý nghiêm hành vi vi phạm, làm sai lệch mức độ tín nhiệm hoặc lợi dụng lấy phiếu tín nhiệm để làm giảm uy tín của người khác, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm phải báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ và được công khai theo quy định.

 
Đồng chí Nguyễn Văn Dương - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ đã quán triệt nội dung, chương trình Hội nghị 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Như Phụng - Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự báo cáo về việc triển khai thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Quỹ. Các thành phần lấy phiếu đã xây dựng báo cáo, kê khai tài sản gửi về phòng Hành chính - Nhân sự theo đúng quy định. Phòng hành chính – Nhân sự đã tập hợp và gửi hồ sơ cho các thành phần ghi phiếu trước 15 ngày tổ chức lấy phiếu tín nhiệm. Sau khi gửi Hồ sơ lấy phiếu tín nhiệm của các đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc thì đến thời điểm trước 03 ngày trước ngày lấy phiếu, phòng Hành chính - Nhân sự không nhận được văn bản nào của cấp có thẩm quyền hoặc người ghi phiếu.

 
Hội nghị bầu Ban kiểm phiếu, tiến hành thực hiện quy trình ghi phiếu và bỏ phiếu tín nhiệm. 
 
Kết quả kiểm phiếu được báo cáo công khai tại Hội nghị 
Phòng Hành chính - Nhân sự. 

Các tin khác

Trang: