Đang thực hiện

Các dự án đang thực hiện năm 2015

 Dự án đang thực hiện thẩm định ở Ban quản lý BTC để vay vốn Ngân hàng thế giới (WB) năm 2015* Thông tin cơ bản về dự án đầu tư:   1/  Chủ ...
Trang: 1