THÔNG BÁO

Địa chỉ liên hệ:          Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bạc Liêu.

                                 Số 51 – 53 Phan Ngọc Hiển, phường 3, thành phố Bạc Liêu;
ĐT liên hệ:

                                            Phòng Hành chánh - Nhân sự:   (0291) 3820 022;
                                            Phòng Tài chính - Kế toán:        (0291) 3820 220;
                                 Phòng Tín dụng - Đầu tư:           (0291) 3820 023;
                                 
Phòng Kế hoạch -Thẩm định:    (0291) 3820 024;
                                 Fax:                                           (0291) 3820 112.
                                 
Email:                                    info@bldif.com.vn

                                 Website:                          
www.bldif.com.vn 
 
Trang: